Bejelentkezés

Bejelentkezés Facebook fiókkal
Ha elfelejtetted a jelszavad, ide kattinva kérhetsz újat.
Mégse

Regisztráció Élő felhasználói profilod majd előfizetés után jön létre.

A Miitt.hu közösségi oldalra kizárólag egyedülállók jelentkezhetnek!

Erre a címre küldjük a regisztrációt megerősítő aktivációs linket.
Férfi
Budapest, vagy közvetlen környéke (pl. Érd, Szentendre)
Vidék (Budapesttől távolabb)
éves
A fenti hozzájárulásaidat a Profilod oldalon tudod módosítani.
Regisztrációd aktiválása után bepillanthatsz az oldal működésébe. Ahhoz, hogy használni tudd az oldal szolgáltatásait, lásd az összes tagot, és jelentkezhess programokra, választanod kell egy előfizetési csomagot.
Regisztráció Facebook fiókkal
A fenti hozzájárulásaidat a Profilod oldalon tudod módosítani.
Regisztráltál már nálunk? Ha igen, bejelentkezhetsz!
Mégse

Miitt

Ma 2024. július 12, péntek
Izabella névnap van.

Adatvédelmi nyilatkozat

A Miitt közösségi, szabadidős és kapcsolatépítéssel foglalkozó weboldal, a www.miitt.hu honlap üzemeltetője, Pirchala Mariann Berta egyéni vállalkozó (1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő, üzemeltető), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Miitt weboldal üzemeltetője elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Pirchala Mariann Berta ev, mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

Az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/ 679 Rendelete - 2016. április 27.:

1. Definíciók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A www.miitt.hu weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

3.1. A www.miitt.hu weboldal látogatóinak adatai
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás biztosítása, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

3.2. A www.miitt.hu weboldallal történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: Pirchala Mariann Berta ev, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8. címen,
e-mail útján az info@miitt.hu címen.

3.3. A www.miitt.hu weboldalon történő regisztráció, regisztrációs és profil adatok megadása, módosítása és törlése

Az adatkezelés célja: a weboldal szolgáltatásaihoz történő teljes, vagy részleges hozzáférés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, becenév, e-mail cím, nem, születési idő, lakhely, érdeklődési kör, dátum és időpont.

Az adatok törlésének határideje nem megerősített regisztráció esetén: 2 év

Az adatok törlésének határideje megerősített regisztráció esetén: 2 év

Az adatok törlésének határideje felhasználói profil  törlésének kezdeményezése esetén a kezdeményezésekor, annak megerősítését követően: azonnal

Az adatok törlésének határideje érvényes előfizetés lejárata után: 2 év

A felhasználók személyes adataiknak módosítását, kivéve a regisztrációs e-mailcím, bármikor kezdeményezhetik a weboldal technikai funkcióinak igénybevételével a weboldalon Belépés után a PROFILOD lap PROFIL SZERKESZTÉSE gombján keresztül. Ebben az esetben a módosítás azonnal megtörténik.

A felhasználók a regisztrációs e-mail címük módosítását e-mailben kérhetik az info@miitt.hu e-mailcímen. Az írásos kérés alapján az üzemeltető a módosítást a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 naptári napon belül elvégzi.

A felhasználói adatok törlését és egyes adatok esetében azok beaznosítást meggátló kódra módosítását a weboldalon a láblécben a "PROFIL TÖRLÉSE" linkre kattintva, vagy a weboldalon a PROFILOD oldal legalján lévő "PROFIL TORLÉSE" gombra kattintva, illetve az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: Pirchala Mariann Berta ev,  1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.címen,
e-mail útján az info@miitt.hu címen.

A postai úton és e-mailben beérkezett törlés, módosítás kéréseket a weboldal üzemeltetője a papír alapú, vagy elektronikus levél beérkezésétől számítva legkésőbb 7 naptári napon belül elvégzi.

3.4. A www.miitt.hu, a Miitt.hu weboldal hírlevele címzettjeinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, programokról, újdonságokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím, nem
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, illetve a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: Pirchala Mariann Berta ev,1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.  címen,
e-mail útján az info@miitt.hu címen.

hírlevelek alján szereplő leiratkozó linken keresztül, mely esetben a leiratkozás azonnal megtörténik.

3.5. A www.miitt.hu weboldalon történő ajánlatkérés - szolgáltató, programszervező Partner

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolat tartás, szerződés előkészítés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, cégadatok, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. Az adatok törlésének határideje: meghiúsult szerződéskötés esetén az adatközléstől számított 2 év. Az adatok törlésének határideje: szerződéskötést követően az érvényes Partner előfizets lejártának napjától számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: Pirchala Mariann Berta ev, 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8. címen,

e-mail útján az info@miitt.hu címen. Telefonon: +36 30 638 6688

4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - vonatkozó részletes szabályok.

Pirchala Mariann Berta ev rendelkezik belső Adatkezelési Szabályzattal, mely részletesen kitér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szövegében foglalt szabályok betartásának módjára, gyakorlatára és megfelel azoknak.

Valamint a weboldal üzemeltetője szerepelteti ezen Nyilatkozatban az EU rendeletben foglalt, a kötelezettségeit, kiemelten a 3.3, pontban, mely a felhasználó személyes adatainak módosítására és törlésére vonatkozó alapelveket és kötelezettségeket foglalja magában.

4. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

Pirchala Mariann Berta ev számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 3 I/8.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely a VOOV Kft. (9400 Sopron, Deák tér 66-68. Cégjegyzékszám: 08-09-014400, Adószám: 13816283-2-08) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

5. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: Pirchala Mariann Berta ev
Székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.
Online elérhetőség: info@miitt.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 638 6688

6. Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: Pirchala Mariann Berta ev
Székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.
Online elérhetőség: info@miitt.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 638 6688

7. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Ez abszolút rendben, regisztrálok